Nakręć się // konkurs filmowy

 UWAGA KONKURS FILMOWY „NAKRĘĆ SIĘ”

Gdański Archipelag Kultury i Projektornia zapraszają amatorów sztuki filmowej (bez limitu wieku) do udziału w dziesiątej edycji ogólnopolskiego konkursu "Nakręć się". Tematem konkursu są zdarzenia lub fragmenty otaczającej nas rzeczywistości, które zainspirowały autorów/autorki do zaprezentowania ich w ujęciu artystycznym. Laureatów konkursu wyłoni trzyosobowe jury. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane i nagrodzone w klubie PROJEKTORNIA GAK w Gdańsku Brzeźnie, 6 marca 2020 roku o godz. 18.00. W konkursie biorą udział filmy wykonane ogólnodostępnym sprzętem (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem)
Film nie powinien przekraczać 3 minut.
Filmy nadsyłać można do 26 lutego 2020 roku na adres:
PROJEKTORNIA GAK ul. Dworska 29 a, 80- 506 Gdańsk
lub na adres mailowy projektornia@gak.gda.pl

 Regulamin konkursu filmowego „Nakręć się!”


Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.02.2020


 


 


1. „Nakręć się” to ogólnopolski konkurs filmowy. Konkurs poprzez poszukiwanie i propagowanie obrazowych środków wyrazu ma na celu prezentowanie artystycznej wizji rzeczywistości,
w której żyjemy. Ideą konkursu jest inicjowanie postaw twórczych.


2. Organizatorem konkursu jest Projektornia Gdańskiego Archipelagu Kultury, zwana dalej Organizatorem.


3. W konkursie biorą udział filmy wykonane ogólnodostępnym sprzętem (kamerą, cyfrowym aparatem fotograficznym lub telefonem). Film nie powinien przekraczać 3 minut.


4. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu dowolną liczbę różnych filmów.


5. Tematem konkursu są zdarzenia lub fragmenty otaczającej nas rzeczywistości, które zainspirowały autorów/autorki do zaprezentowania ich w ujęciu artystycznym.


6. Prace na płytach CD lub DVD oznaczonych godłem (Godło, to pseudonim utworzony na potrzeby konkursu, którym podpisujemy swój utwór) prosimy:


dostarczać osobiście (od poniedziałku do piątku od godz.10:00 do 20:00), drogą pocztową do 26 lutego 2020 roku (decyduje data wpłynięcia),


na adres PROJEKTORNIA GAK, ul. Dworska 29a, 80-506 Gdańsk, lub mailowo na adres projektornia@gak.gda.pl


7. Do pracy konkursowej należy dołączyć w osobnej zapieczętowanej kopercie oznaczonej tym samym godłem, kartę zgłoszenia (wzór w załączniku Regulaminu), w której znajdują się podstawowe dane uczestnika/uczestniczki: imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, tytuł pracy.


8. Prace można przekazać drogą mailową, jednak muszą być zatytułowane godłem.


9. W osobnym pliku tekstowym zatytułowanym godłem należy wpisać w/w. dane osobowe i adresowe.


10. Zwycięzców wyłoni jury w trzyosobowym składzie.


11. Najciekawsze filmy zostaną zaprezentowane i nagrodzone 6 marca 2020 roku w klubie PROJEKTORNIA GAK. Przewidziane są: nagroda główna w wysokości 1000 zł, dwie nagrody rzeczowe (dla drugiego i trzeciego miejsca) oraz wyróżnienia. Wyniki konkursu wraz z danymi laureatów (imię i nazwisko) zostaną podane do publicznej wiadomości.


12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości oraz prac, których autorzy/autorki nie przesłali danych kontaktowych, a także zgłoszeń zawierających błędy formalne.


13. Koszty przesyłki ponoszą autorzy/autorki prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.


14. Z chwilą przesłania prac do Organizatora Uczestnik Konkursu:


 1. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą prac w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tychże prac, które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
 2. oświadcza, iż prace nie naruszają jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskał zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych na pracach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
 3. udziela Organizatorom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, niepodlegającej wypowiedzeniu i podlegającej zbyciu licencji (z prawem do udzielania dalszej licencji) na korzystanie z prac w zakresie następujących pól eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania; wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów; w zakresie obrotu – wprowadzanie do obrotu; najem, użyczanie, wymiana z osobami trzecimi w kraju i za granicą; nadawanie za pomocą wizji przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do retransmisji w ramach platform cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych, nadawanie internetowe; równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację telewizyjną; w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieci internetowej (w tym w serwisach/portalach internetowych, w sieciach telefonicznych, teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych; wykorzystanie interaktywne; udostępnianie za pomocą mediów strumieniowych; publikacja w całości lub we fragmentach, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach w innych publikacjach, w tym w ramach kompilacji, zbiorów, utworów zbiorowych lub połączeń z innymi dobrami, w tym innymi utworami, w różnych wersjach zmienionych i skróconych, w wersjach ze zmienioną warstwą ilustracyjną lub informacyjną; wykorzystywanie w materiałach wydawniczych w tym: promocyjnych, informacyjnych; prawo do korzystania w całości lub części oraz łączenia z innymi utworami; prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego, wraz z prawem udzielania dalszego zezwolenia w tym zakresie, obejmujące w szczególności: redakcję/opracowanie, kompilację, adaptację, tłumaczenie na inne języki, itp., a także korektę;
 4. upoważnia Organizatorów do decydowania o pierwszym udostępnieniu prac publiczności.

 


15. Prace zgłoszone w Konkursie będą wykorzystywane w szczególności na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora.


16. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku na cele promocyjne i informacyjne Organizatora.


17. Korzystanie z pracy w ramach licencji, o której mowa powyżej, odbywać się będzie z poszanowaniem praw osobistych Autorów, w tym prawa do autorstwa pracy zgłoszonej na Konkurs, jak również prawo do samodzielnej publikacji pracy po rozstrzygnięciu Konkursu.


18. Organizator nie odsyła nadesłanych kopii prac i pozostają one jego własnością.


19. Dane osobowe: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:


  1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Nakręć się” jest Gdański Archipelag Kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Dworcowa 9, 80-026 Gdańsk; wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 2/ 92, NIP 583-10-10-860,
  1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z skontaktować z IOD poprzez e-mail: daneosobowe@gak.gda.pl lub listownie na wskazany powyżej adres.
  1. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Nakręć się” Gdańskiego Archipelagu Kultury, w celach podatkowych (dot. zwycięzców) jeżeli występują obowiązki podatkowe oraz w celach marketingowych i promocyjnych, także po zakończeniu konkursu.
  1. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych.
  1. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem.Dane osobowe laureatów w postaci imienia i nazwiska zostaną upublicznione w związku z ogłoszeniem wyników.
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów nie dłużej niż do dnia 9 marca 2019 lub do momentu wycofania zgody.
  1. Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w konkursie.
  2. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

20. Decyzja Komisji jest niepodważalna.


21. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


22. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Organizatora: www.gak.gda.pl


23. Ostateczna i wiążąca interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


 


 


 


 


Wstęp Wstęp bezpłatny
Kategoria Film